آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد


دارای گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد

کالیبراسیون جرم ،فشار، حجم ، ابعاد و نیرو

 شرکت ابزارسنجش البرزنوین نیروی فعال ( خانم و ساکن کرج) در زمینه ابزاردقیق با رشته تحصیلی فیزیک می پذیرد. به بخش همکاری با ما مراجعه نمایید.