آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد


دارای گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد

کالیبراسیون جرم ،فشار، حجم ، ابعاد و نیرو

ابزار سنجش البرز نوین